Instrukcja stosowania elementów murowych MEGABLOK

Bloki betonowe Megablok mają zastosowanie jako elementy murowe łączone na zaprawę cementową. Spoiny pionowe nie są wymagane. Grubość obliczeniową ściany należy przyjmować pomniejszoną o skosy (fazy) w narożach elementów czyli dla elementów o szerokości 30cm należy przyjmować 28cm, natomiast dla elementów o szerokości 60cm należy przyjmować 58cm. Pozostałe parametry należy przyjmować jak dla muru z bloczków betonowych.

Przekrój pionowy ściany z zastosowaniem elementów murowych Megablok

Wymagania konstrukcyjne dla poprawnego wykonania muru w technologii Megablok

  • Podłoże: fundamenty o odpowiedniej nośności i stateczności (ławy, płyty fundamentowe, etc.)
  • Murowanie: na zaprawie cementowej M7. Pozioma powierzchnia styku powinna obejmować całą powierzchnię elementu.
  • Murowanie elementów polega na ich układaniu jeden element na dugim bez przesunięć w osi elementów (patrz rys. poniżej)
  • Stosować przewiazanie elementów w postaci przesuniecia pionowej spoiny o minimum 60cm
  • Spiony pionowe nie są wymagane (chyba że projektant konstrukcji przewidzi ich zastosowanie)

Warunki transportu i składowania elementów Megablok.

  • Elementy można bezpiecznie transportować po osiagnieciu przez beton wytrzymałości transportowej co najmniej 18,0MPa. Wytrzymałosć transportowa jest to wytrzymałość niezbędna do transportu elementów i obciążenia haków trasportowych.
  • Elementy transportować za pomocą zawiesi lub specjalistycznego chwytaka. Przy zastosowaniu zawiesia belkowego niedopuszczalny jest rozstaw cięgien zawiesia równy lub większy od rozstawu haków montazowych. Warunki stosowania zawiesi przedstawiono na poniższym schemacie.
  • Elementy należy składować na utwardzonym placu układając je w stosy po max 3 elementy. W przypadku zastosowania podkładek drewnianych umieszczać je w odległości 1/5 długości elementu.

Uwaga

Producent nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe wbudowanie, transport i składowanie elementów. Elementy należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem; zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową (techniczną) i zgodnie z niniejsza instrukcją.

Masz pytania?
skontaktuj się

MEGABLOK – PRODUCENT BLOKÓW BETONOWYCH

96-200 Rawa Mazowiecka
Niwna 56a